Regulamin Promocji „Butelka termiczna DROP do każdego zamówienia o wartości od 350 zł

REGULAMIN PROMOCJI „BUTELKA TERMICZNA DROP DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI OD 350 ZŁ”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „BUTELKA TERMICZNA DROP DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI OD 350 ZŁ” zwanej dalej „Promocją”, jest działalność gospodarcza prowadzona przez wspólników w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa) NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, adres poczty elektronicznej: contact@joyinme.co, zwana dalej „Organizatorem”.

Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy powyżej 350 zł brutto (nie wliczając kosztu wysyłki). Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.joyinme.co oraz www.en.joyinme.co.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 grudnia 2019 roku, od godziny 9:00 do 31 grudnia 2019 roku, do godziny 23:59 lub wyczerpania zapasów promocyjnych.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupów za ponad 350 zł.

W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowych zakupów za conajmniej 350 zł (nie wliczając kosztu wysyłki), aby otrzymać Butelkę termiczną DROP Grey 500 ml o wartości katalogowej 79 zł. Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki gratisu podczas jednych zakupów, nawet jeśli kwota końcowa paragonu wynosi wielokrotność 350 zł.

Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca.

Gratis może zostać niewydany, jeżeli aktualne stany magazynowe sklepu Joy in me zostaną wyczerpane.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie oraz przesłać na adres Huculska 6, 00-730 Warszawa. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej www.joyinme.co

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

@joyinme_yoga

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj