REGULAMIN KONKURSU Kolekcja Mindful z Gosią Mostowską

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Kolekcja Mindful z Gosią Mostowską.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest JOY in me s.c. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 48/54, 00-876 w Warszawie, NIP 5272882838Warszawa.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na platformie Instagram marki: joyinme_yoga w dniach 11-14 lipca 2019 roku (do godziny 24:00).

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) wykonanie następujących czynności w czasie trwania konkursu:

1. Uśmiechnij się.

2. Weź kilka głębokich wdechów.

3. Poczuj, że jesteś tu i teraz.

4. Napisz poniżej zdjęcia zamieszczonego na serwisie Istagram profilu marki JOY in me: joyinme_yoga:

Czy próbowałaś/łeś już Praktyki Uważności/ Mindfulness? Jeśli nie to czy to rozważasz, a jeśli juz próbowałaś/łeś to jak Ci się podobało?

§3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie są:

 Yoga Tank oraz Miękka Bluza z kolekcji Mindful. Do wyboru dla laureata wg koloru i zgodnie z dostępnością na stronie www.joyinme.co

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie będzie dziesięciu Uczestników/Uczestniczek, wyłonionych przez Komisję Konkursową, wśród osób które spełniły kryteria i wymagania określone w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres contact@joyinme.co w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do laureata kurierem.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Joy in me.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram, ani inny z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz adresu na który powinna zostać wysłana nagroda – danych niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

@joyinme_yoga