Regulamin Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji promocyjnej

„30 dni praktyki - Internetowe Studio PortalYogi”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „30 dni praktyki - Internetowe Studio PortalYogi” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa) NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, adres poczty elektronicznej: contact@joyinme.co, tj. Jagoda Schäpper prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 1. Jagoda Design Jagoda Schäpper; 2. JOY IN ME Jagoda Schäpper spółka cywilna (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do doręczeń: ul. Odmętowa 96, 31-979 Kraków) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6751280658, REGON 356872129 oraz Paulina Niedzielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 1.Paulina Niedzielska Bahati Group; 2. JOY IN ME Paulina Niedzielska spółka cywilna (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bielawska 6/13, 02-511 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7123092902, REGON 061411069.
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Joy in me oraz partnera - Portal Yogi.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem joyinme.co (zwanym dalej „Sklepem internetowym”).
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2019 o godz. 00:01 i trwa do odwołania lub wyczerpania zapasów. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem joyinme.co w zakładce „Regulamin”.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Sklepie internetowym (zwana dalej „Uczestnikiem”).

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęty jest zakup towarów marki Joy in me znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego joyinme.co.
 2. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej zakupi poprzez witrynę joyinme.co dowolny produkt z oferty dostępnej na wyżej wymienionej stronie bierze udział w Akcji promocyjnej.
 3. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej zakupił dowolny produkt marki Joy in me poprzez witrynę joyinme.co otrzymuje do swojego zamówienia w formie kodu w mailu potwierdzającym zamówienie kod rabatowy do wykorzystania na stronie partnera - portalyogi.pl, który pozwala na 30 dniowy, darmowy okres praktyki.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Wartość kodu rabatowego nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio u Organizatora.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4.Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem joyinme.co w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.1145) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.

@joyinme_yoga

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj